Wrz 21
2014

Sporządzanie studium wykonalności

Sporządzanie studium wykonalności

Studium wykonalności stanowi niezbędny załącznik do wniosku składanego w celu uzyskania dofinansowania projektu w ramach działania 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Informacje zawarte we wniosku i studium wykonalności muszą być ze sobą tożsame. Co istotne – studium musi być aktualne na dzień, w którym składany jest wniosek.

Studium wykonalności stanowi niezbędny załącznik do wniosku składanego w celu uzyskania dofinansowania projektu w ramach działania 5.1Studium Wykonalności w działaniu 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka odnosi się do projektów inwestycyjnych polegających między innymi na budowie, czy też rozbudowie infrastruktury służącej wspólnym przedsięwzięciom realizowanym przez koordynatora powiązania kooperacyjnego, wraz z jego członkami.

Warunki

Przy sporządzaniu studium wykonalności spełnione muszą być określone warunki:

 • projekt objęty studium wykonalności musi być analizowany w aspekcie otoczenia (więcej: http://www.strategor.pl/studia-wykonalnosci/), w którym się znajduje, czyli gminy, miasta, powiaty, województwa – w ujęciu jako całość;
 • okres dokonywanej analizy obejmuje zawsze okres inwestycyjny, czyli lata ponoszenia nakładów na realizację projektu, oraz w przypadku dla projektów inwestycyjnych – okres technicznego cyklu życia projektu ustalony na okres piętnastu lat. Przyjmuje się, że inwestycja zostaje oddana do eksploatacji od początku następnego roku kalendarzowego po zakończeniu okresu, w którym ponoszone były nakłady inwestycyjne;
 • analiza musi być prowadzona przy wykorzystaniu metody przyrostu. Analiza musi, więc zatem być prowadzona w odniesieniu do stanu istniejącego, a nie stanu początkowego – „0”. Należy przedstawić tu wariant bezinwestycyjny, wariant uwzględniający realizację wnioskowanego projektu w połączeniu ze stanem obecnym oraz projekt, w ujęciu różnicowym, (czyli na zasadzie: wnioskowany projekt = wariant inwestycyjny – wariant bezinwestycyjny). Kiedy stan istniejący jest równoznaczny ze stanem „0” lub też istnieje możliwość jednoznacznego oddzielenia przepływów finansowych z inwestycji od ogólnych przepływów wnioskodawcy, analiza może być prowadzona z punktu widzenia danego projektu, sytuacja ta musi zostać jednak jednoznacznie określona w takim dokumencie;
 • sporządzane studium wykonalności musi dotyczyć zakresu tematycznego, którego dofinansowanie przewidziano w zapisach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka;
 • studium wykonalności musi pozostawać w zgodzie z dokumentami wyższego rzędu, w szczególności z dokumentami takimi jak:
  – przepisy krajowe i przepisy Unii Europejskiej,
  – Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 i szczegółowymi opisami priorytetów tego Programu (więcej pod linkiem),
  – krajowymi wytycznymi dotyczącymi kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013,
  w zakresie wydatków kwalifikowanych z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
  – wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów, którym zadaniem jest generowanie dochodu,
 • wszelkie dane, zwłaszcza dane liczbowe, posiadać muszą wskazanie źródeł, z których pochodzą i okres, którego one dotyczą. Prezentowane dane muszą charakteryzować się realnością i wiarygodnością. Dane statystyczne zawarte w dokumencie, nie powinny być starsze niż dwa lata, natomiast źródła danych finansowych, takich jak na przykład kosztorysy, nie mogą być starsze niż rok. Jeśli w momencie składania przez beneficjenta wniosku o dofinansowanie projekt jest już w trakcie realizacji i zostały zlecone działania zakładane do realizacji w ramach projektu, to do analizy muszą zostać przyjęte wartości rzeczywiste wynikające z zaakceptowanych warunków, podpisanych i zawartych umów;
 • jeśli projekt, który objęty jest studium wykonalności jest projektem typu „zaprojektuj
  i wybuduj” w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, musi to wynikać jednoznacznie ze sporządzonego studium wykonalności. Podstawą przyjęcia takich założeń jest w tym przypadku program funkcjonalno – użytkowy projektu.

Tagi: , , ,