Mar 28
2014

Skorzystanie z dotacji unijnych

Skorzystanie z dotacji unijnych

O tym, z jakiego programu operacyjnego i działania skorzystać będziemy mogli, ubiegając się o dotacje unijne, decyduje:

  • wielkość firmy,
  • wielkość inwestycji ( w tys. zł, czy też nawet w milionach euro),
  • rodzaj przedsięwzięcia na które chcemy uzyskać dotację
  • a także rodzaj prowadzonej przez nas działalności gospodarczej.

Kwestie formalne

Ubiegając się o dotacje unijne i sporządzając w tym celu stosowny wniosek, należy zadbać o tym, by był on napisany w sposób przejrzysty i czytelny, tak, aby inne osoby bez większego problemu zrozumiały jego istotę i celDecydując się na dany program i działanie, musimy dobrze poznać ich wymogi, a także złożyć wniosek do odpowiedniej instytucji. Jeśli popełnimy już na tym etapie błąd, złożony przez nas wniosek zostanie odrzucony z przyczyn formalnych. Samo napisanie wniosku nie jest też sprawą łatwą, dlatego warto w tym celu skorzystać z firmy czy też instytucji, która udziela pomoc w uzyskiwaniu dotacji. Przygotowany wniosek złożyć należy do instytucji, która zajmuje się przyznaniem środków (czyli w praktyce do tej, która ogłasza konkurs na nabór takich wniosków).

Wzór wniosku, biznes planu, a także inne, wymagane wraz z wnioskiem załączniki znaleźć możemy na stronie internetowej instytucji, która ogłosiła konkurs na nabór wniosków. Wniosek wypełnić należy zgodnie z instrukcją, regulaminem konkursu oraz wytycznych zawartych w programie operacyjnym oraz w jego uszczegółowieniu, z którego chcemy pozyskać środki ( też odnajdziemy je na stronie internetowej instytucji, która ogłasza konkurs na nabór takich wniosków).

Porady praktyczne

Ubiegając się o dotacje unijne i sporządzając w tym celu stosowny wniosek, należy zadbać o tym, by był on napisany w sposób przejrzysty i czytelny, tak, aby inne osoby bez większego problemu zrozumiały jego istotę i cel. Przygotowując dokumentację należy wykazać się szczególną dokładnością i sumiennością, sprawdzając czy dołączono wszystkie wymagane załączniki i czy ich forma zgodna jest z wytycznymi określonymi w specyfikacji i regulaminie. Bardzo ważne jest sprawdzenie także, czy na każdej stronie dokumentacji znalazły się wymagane pieczątki i podpisy, a także, czy wszystkie pola i rubryki zostały należycie wypełnione. Pamiętać należy o tym, że napisanie wniosku o dotacje, nie jest „dowolną twórczością”, lecz wszystko to, co się w nim znajduje, musi być całkowicie zgodne z wytycznymi, narzuconymi odgórnie przez instytucje, które przyznają dotacje.

Wniosek

Wniosek, którego celem jest pozyskiwanie funduszy unijnych (zainteresowanych rozwinięciem odsyłam tutaj: http://www.strategor.pl/), należy złożyć w wersji papierowej i elektronicznej. W pierwszej kolejności dokonywana jest ocena formalna wniosku, czyli:

  • czy dołączone do niego zostały wszystkie wymagane załączniki,
  • czy wypełniony on został zgodnie z instrukcją,
  • czy nie brakuje na nim podpisów, pieczątek itp.

Wstępna weryfikacja wniosku zakończyć się może:

  • odrzuceniem wniosku w całości,
  • cofnięciem wniosku do wnioskodawcy z prośbą o uzupełnienie w nim brakujących elementów i informacji,
  • dopuszczeniem wniosku do dalszego etapu konkursu.

Na stronie internetowej instytucji ogłaszającej nabór wniosków, pojawi się w określonym czasie ogłoszenie, w którym zawarte są informacje o wnioskach, który przeszły pozytywnie ocenę formalną i tym samym zostały dopuszczone do oceny wniosków pod względem merytorycznym.

Tagi: , , , , ,