Maj 22
2016

Poddziałanie 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Badania na rynek

Poddziałanie 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Badania na rynek

Badania na rynek jest poddziałaniem 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR). Poddziałanie to wspiera projekty inwestycyjne, których zasadniczym celem jest wdrożenie wyników prac B+R. Aby móc jednak ubiegać się o przyznanie środków z tego źródła, prace prowadzone muszą być przez przedsiębiorcę, bądź też zakupione od podmiotów trzecich, warunkiem koniecznym jest jednak, aby w ich wyniku nastąpiło wdrożenie do praktyki gospodarczej nowych, bądź też znacząco ulepszonych produktów, lub usług.

Do uzyskania dofinansowania preferowane są usługi i produkty, wpisujące się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje.

Kto może ubiegać się o przyznanie funduszy?

Badania na rynek jest poddziałaniem 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR)

Autor zdjęcia: YoungBlog

O przyznanie funduszy w ramach poddziałania Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2016 ubiegać mogą się firmy spełniające kryterium MŚP, a zatem:

  • mikroprzedsiębiorstwa,
  • małe przedsiębiorstwa,
  • średnie przedsiębiorstwa.

Do udziału w konkursie mają prawo przystąpić przedsiębiorcy z całego kraju, ma on, bowiem zasięg ogólnopolski. Instytucją ogłaszającą poszczególne nabory na konkursy i jednocześnie odpowiedzialną za ocenianie wniosków jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (w skrócie PARP).

Pierwszy konkurs Badania na rynek odbył się w kwietniu tego roku. Jego zakończenie planowane jest z kolei na sierpień 2016 roku.

Alokacja środków przewidzianych na najbliższy konkurs to 500 milionów złotych.

Minimalne i maksymalne kwoty dofinansowania

Na inwestycje, które powiązane są z wdrażaniem wyników prac B+R można będzie uzyskać maksymalnie kwotę 20 milionów złotych. Z kolei – minimalna wartość projektu nie może być niższa od 10 milionów złotych.

Tagi: , , , ,