Archive for the ‘Studium wykonalności’ Category

Wrz 21
2014

Sporządzanie studium wykonalności

Sporządzanie studium wykonalności

Studium wykonalności stanowi niezbędny załącznik do wniosku składanego w celu uzyskania dofinansowania projektu w ramach działania 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Informacje zawarte we wniosku i studium wykonalności muszą być ze sobą tożsame. Co istotne – studium musi być aktualne na dzień, w którym składany jest wniosek.

Czytaj dalej