Maj 20
2014

Inicjatywy Wspólnotowe – JASPERS, JESSICA i JEREMIE

Inicjatywy Wspólnotowe – JASPERS, JESSICA i JEREMIE

Oprócz funduszy strukturalnych istnieją także inicjatywy wspólnotowe, z których możliwe jest pozyskiwanie funduszy unijnych:

  • JASPERS,
  • JESSICA,
  • JEREMIE.

JASPERS

JASPERS jest wsparciem udzielanym potencjalnym beneficjentom projektów indywidualnych o charakterze infrastrukturalnymJASPERS jest wsparciem udzielanym potencjalnym beneficjentom projektów indywidualnych o charakterze infrastrukturalnym. Projekty te zgłoszone zostają przez instytucję zarządzającą danym programem operacyjnym. Do uzyskania wsparcia kwalifikowane są duże projekty czyli takie, których całkowita szacunkowa wartość wynosi przynajmniej 25 mln euro w sektorze środowiska oraz 50 mln euro w pozostałych sektorach. Przedmiotem udzielanego wsparcia jest pomoc doradcza mająca na celu przygotowanie wyżej wymienionych projektów do fazy realizacji, w tym między innymi weryfikacja przygotowanej dokumentacji oraz analiza wybranych problemów. Szczegółowy zakres pomocy doradczej zostaje określony w toku negocjacji beneficjenta projektu z ekspertami JASPERS.

JESSICA

JESSICA jest inicjatywą, której celem jest wspieranie inwestycji służących zapewnieniu zrównoważonego rozwoju w miastach. JESSICA jest wspólnym przedsięwzięciem Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Banku Rozwoju Rady Europy.  Inicjatywa JESSICA ma na celu stworzenie specjalnych funduszy rozwoju miast lub też funduszy powierniczych, zasilanych środkami strukturalnymi, których zadaniem jest wspieranie, przy pomocy instrumentów finansowych, projektów realizowanych w ramach zintegrowanych planów rozwoju miejskiego. Inicjatywa JESSICA w swoich założeniach odpowiada na potrzeby rozwojowe obszarów miejskich, mających kluczowe znaczenie dla pobudzania wzrostu w skali lokalnej, regionalnej, jak również krajowej. Beneficjenci korzystający z tej inicjatywy posiadają dostęp do dogodnych instrumentów finansowych, takich jak atrakcyjne kredyty, środki kapitałowe, czy też gwarancje często wymagane do realizacji projektów, ale nie będą mieli możliwości ubiegania się o dotacje unijne Poznań.

JEREMIE

JEREMIE jest inicjatywą mającą na celu zwiększenie efektywności oraz poprawę wykorzystania środków przeznaczanych na wsparcie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w ramach funduszy strukturalnych. Inicjatywa JEREMIE pozwala na skorzystanie z wiedzy i doświadczenia Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego przy opracowywaniu programów operacyjnych w zakresie wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw, za pomocą odnawialnych instrumentów inżynierii finansowej, a następnie wdrożenie uzgodnionych wcześniej instrumentów w ramach tej inicjatywy. JEREMIE jest, zatem wsparciem dla instrumentów finansowych, na przykład funduszy kapitałowych, na rzecz poprawy dostępu do funduszy wparcia rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w poszczególnych regionach.

Tagi: , , ,