Sie 22
2016

Działanie Badania na rynek – cel i znaczenie

Działanie Badania na rynek – cel i znaczenie

W nowej perspektywie budżetowej na lata 2014-2020 kładzie się silny nacisk na wspomaganie inicjatyw mających na celu prowadzenie badań i związanego z nimi rozwoju. Doskonałym przykładem może być tutaj Działanie Badania na rynek. Jego zasadniczym celem jest podniesienie konkurencyjności i innowacyjności w sektorze przedsiębiorstw MŚP, poprzez zapewnienie środków finansowych na realizację wdrożeń projektów badawczych.

 

Badania na rynek wpisują się w główny cel POIR (https://www.poir.gov.pl), realizując jego hasło przewodnie – od pomysłu do rynku.

Dla kogo przewidziane jest dofinansowanie?

Na objęcie wsparciem mogą liczyć projekty, które polegają na wdrożeniu wyników prac badawczych i rozwojowych. Aby projekt kwalifikował się jednak do tego, by objąć go wsparciem, jego efektem musi być wprowadzenie na rynek nowych, lub znacząco ulepszonych produktów, albo usług. Przedmiotem projektu mogącym brać udział w konkursie mogą być też eksperymentalne prace rozwojowe i doradztwo.

Ponieważ minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu to 10 milionów złotych, jest to wsparcie przeznaczone zwłaszcza na realizację dużych przedsięwzięć.

Koszty kwalifikowane

Jeśli chodzi o koszty kwalifikowane, wiele zależy od tego czego one dotyczą. W przypadku prowadzenia części badawczej, kwalifikowane są koszty ponoszone na pokrycie eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym zwłaszcza:

  • koszty operacyjne (koszty materiałów i dostaw towarów, wykorzystywanych w związku z realizacją projektu i niezbędnych do wdrożenia uzyskanych wyników prac badawczo-rozwojowych),
  • koszty personelu (wynagrodzenie badaczy, techników i pozostałych pracowników pomocniczych w zakresie, w jakim są oni zaangażowani przy danym projekcie),
  • koszty badań świadczonych na podstawie umowy.

W przypadku części inwestycyjnej, kwalifikacji podlegają koszty inwestycji, ponoszone:

  • w rzeczowe aktywa trwałe,
  • w wartości o charakterze niematerialnym i prawnym.

W przypadku kosztów powiązanych z nabyciem nieruchomości niezabudowanej, nabyciem, bądź wytworzeniem nieruchomości zabudowanej, a także zakupem robót i materiałów budowlanych, łącznie nie mogą one przekraczać 20% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

W części doradczej, za kwalifikowane mogą zostać uznane koszty, które ponoszone są na opłacenie usług doradczych, pod warunkiem jednak, że są to usługi konieczne do wdrożenia prac badawczo-rozwojowych. Dodatkowo, muszą być one świadczone przez zewnętrznych, niepowiązanych z Wnioskodawcą doradców.

Tagi: , , , , , ,